Comissió institucional

La comissió institucional té dos objectius principals:

a) La relació de l’Escola amb diverses institucions i òrgans de representació i participació ciutadana, com l’Associació de Veïns de la Font d’en Fargas, el Consell Escolar Municipal, el Consell de Districte o l’ Ajuntament de Barcelona i el Districte d’Horta-Guinardó (especialment per la seva vinculació amb les  plaques fotovoltaiques).

El Consell Escolar Municipal, és ‘òrgan de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona. El CEMB té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi. El CEMB és també consultat per l’Administració educativa de la Generalitat de Catalunya, pel Consorci d’Educació i per l’Ajuntament de Barcelona. El Consell Escolar del Districte. Els Consells Escolars Municipals de Districte actuen com a consells escolars municipals en l’àmbit del seu districte. Més informació a

http://www.educacio.novaciutadania.bcn.cat/ca/consell-escolar- municipal-i- consells-escolars-de- districte_2105

 

b)      L’obtenció de recursos econòmics mitjançant la presentació de projectes a subvencions atorgades per diferents institucions.

 

Integrants de la comissió:

Laura Jarauta Rovira
Laura Collado Bossi
Marcelino Jiménez León