09/08/2022

NORMATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR FONT D’EN FARGAS. CURS 2019 – 2020

Aquesta normativa ha estat aprovada en reunió de Comissió Temps de Migdia del Consell  Escolar, amb data 4 de juliol de 2016.

 GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

El servei de menjador de l’escola és gestionat i supervisat  per la Comissió de temps de migdia del Consell Escolar i per la Comissió de menjador de l’AMPA.

Des de l’AMPA contemplem el menjador com a un espai educatiu i per això, seguint la línia educativa de l’escola, hem seguit les passes adients per aconseguir un menjador sostenible.

En aquesta direcció vetllem per tal que els productes siguin el més saludables possibles, utilitzant productes de proximitat, de temporada, i en la mesura del possible amb el certificat oficial ecològic.

Les persones de l’AMPA que gestionen el servei de menjador demanen la màxima cooperació de les famílies per facilitar aquesta tasca voluntària.

 EMPRESA

La  línia de treball que vam encetar el darrer curs i per la què seguirem vetllant, sempre amb el doble objectiu de donar als nostres fills la millor alimentació possible i fer del temps de migdia un espai d’aprenentatge i creixement, es du a terme de la mà de l’empresa Cuina i Lleure Pam i Pipa S,L . que ens ofereix el servei de cuina i monitoratge.

 Serveis Educatius Pam i Pipa S.L. s’encarregarà d’elaborar “in situ” els diferents plats del dia (primers plats, segons i postres) a les instal·lacions de la cuina de l’Escola Font d’en Fargas.

 OBJECTIU

L’objectiu bàsic del servei de menjador, atenent al seu caràcter social i educatiu, és cobrir les necessitats nutritives d’infants i joves  i l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris saludables, d’higiene i de salut en el marc de la convivència ordinària en els centres docents.

 HORARI

Educació Infantil P3: 12:30h – 15:00 h (migdiada 13:30h -14:40h)

Educació infantil P4 i P5: 12:30h – 15:00h

Educació primària: 13h – 15h

El menjador s’inicia el primer dia de classe, 12 de setembre,  excepte pels alumnes de P3 que començaran quan acabin el període d’adaptació.

 Excepcions:

El període de jornada intensiva serà:

 • El 20 de desembre de 2019
 • Del 8 de juny al 19 de juny de 2020

L’horari del Servei de menjador al llarg d’aquests dies serà de 13:00 a 16:00 hores

Dies de lliure disposició:

4 de novembre de 2019, 24 de febrer de 2020 i 29 de maig de 2020.

PREU DEL MENJADOR I COMPROMÍS DE LES FAMÍLIES

 1. L’Empresa exposa només dues opcions de menjador: fixa o esporàdica, es necessari per tant haver presentat el full d’inscripció de menjador, que es lliura a fi de curs o es pot aconseguir a la recepció de l’escola.

Totes les famílies que fan ús del menjador accepten aquesta normativa en el moment de lliurar la inscripció de menjador del curs corresponent.

Aquesta normativa estarà disponible al web de l’AMPA i a la recepció de l’escola. La normativa la proposa la Junta d’AMPA i l’aprova el Consell escolar.

 • Per l’opció fixa el pressupost del menjador contempla les despeses de tot el curs, des del mes de setembre fins el mes de juny. El Consell Escolar de l’escola aprova repartir les despeses totals del curs en nou quotes, (de setembre a maig), si es contracta aquest servei  des del primer dia fins al darrer dia del curs. El preu de menjador, per al curs 19-20 és de 122€* mensuals  per alumne.

 En qualsevol situació excepcional es pot donar de baixa al llarg del curs però, sempre haurà de ser informada a direcció i serà valorada i acceptada segons els motius expressats, i si més tard es torna a donar d’alta caldrà que aboni l’import de 122€ al mes de juny.

Les despeses bancàries pel gir del rebut es troben incloses dins la quota de menjador.

El mitjà de pagament és la domiciliació bancària, sense excepcions. Aquesta mesura respon a necessitats de gestió interna i supervisió de l’AMPA i l’empresa de menjador.

Totes les famílies inscrites al servei de menjador abonaran la quota corresponent mitjançant domiciliació bancària. No s’accepten pagament per finestreta a l’escola. Així mateix no s’accepten inscripcions al servei de menjador sense dades bancàries.

*La despesa mensual inclou el cost del monitoratge de menjador, el personal de cuina, el menjar, l’assegurança de responsabilitat civil, neteja, despeses administratives, gir del rebut mensual i material d’ús en el temps del migdia.

Els rebuts es passaran al cobrament  el 5 de cada mes, de setembre a maig.

Al primer rebut retornat es contactarà amb la família implicada via telefònica i escrita per tal d’informar del fet, i perquè s’executi el pagament.  Els rebuts retornats  seran incrementats en 2€, per les despeses  bancàries.

Els impagats es donaran automàticament de baixa del servei de menjador el dia 30 del mes no abonat.  Aquests  no podran fer ús d’aquest servei fins que no sigui liquidada la totalitat del deute. Si segueix impagat el curs vinent no podrà optar al servei de menjador.

 • Per l’opció d’esporàdic s’han de comprar tiquets. Per adquirir-los caldrà fer l’ ingrés al compte de l’AMPA: ES41-0081-0076-3900-0130-5131.  El preu de cada tiquet és de 7,20€. Presentant el resguard del banc podreu recollir els tiquets, a consergeria, de 9-11 hores. Cada cop que l’alumne vulgui fer ús del menjador es necessari i obligatori lliurar un d’aquests tiquets a la coordinadora abans de les 09:30.  És imprescindible  que en fer la compra dels tiquets consti el nom del nen beneficiari, per poder facilitar la gestió.

S’aconsella a les famílies comprar un mínim de 5 tiquets per poder amortitzar la comissió bancària. O bé comprar els tiquets mitjançant el caixer automàtic o per transferència.

 • Els nens que necessitin dinar de règim de forma esporàdica ho han de notificar diàriament, sempre abans de les 9:30 hores, a la Coordinadora de menjador i via agenda al seu  tutor/a  indicant de quin tipus de dieta es tracta. Quan es tracti de casos de règim de llarga durada caldrà presentar un certificat mèdic a partir del tercer dia.

L’empresa Pam i Pipa disposa de menús i directrius en cas de règims especials, Tots els menús i els règims especials estan dissenyats pel col·legiat de l’empresa Pam i Pipa.

 • A partir de cinc dies consecutius d’absència per malaltia justificada, es retornarà l’import corresponent al menjar més l’IVA corresponent (no inclou el preu dels monitors i personal de cuina), inclòs aquest 5è dia. Els diners tan sols es retornaran si la família ha fet l’avís de no assistència prèviament i si estan al dia de tots els pagaments gestionats per l’AMPA i per l’escola.

La quota final compren tots els dies lectius, inclosos els dies que els infants marxen de colònies. Un cop finalitzi el curs es retornarà a les famílies la part corresponent al menjar dels dies que el seu fill/s han estat de colònies. Si els nens no marxen de colònies i no assisteixen a l’escola, sense causa justificada, no es retornarà aquest import.

 • Si es produeix un canvi del compte bancari, s’ha de notificar a la coordinadora abans del 20 de cada mes. L’import corresponent a les devolucions dels rebuts emesos, aniran a càrrec de l’alumne en qüestió.

Tota BAIXA o NOVA INSCRIPCIÓ s’ha de notificar a la coordinadora abans del 20 de cada mes.

Si no es produeix cap notificació, Serveis Educatius PAM I PIPA S.L emetrà el rebut corresponent, i és d’obligat compliment efectuar el pagament.

FUNCIONAMENT DIARI I CONVIVÈNCIA

 1. Els alumnes seran recollits per l’equip de monitors de l’empresa Serveis Educatius Pam i Pipa, S.L. i es rentaran les mans.

 

 1. Els comensals esporàdics han d’haver avisat a la coordinadora de 9:00-9:30 h del mateix dia o anterior. Sense presentar el tiquet no es podran quedar a dinar.

 

 1. Cada matí de 9 a 11 hores la Coordinadora de menjador atendrà a les famílies a la consergeria de l’escola.

 

 1. L’entrada al menjador cal fer-la en ordre, respectant els altres, sense donar empentes ni cridar.

 

 1. Durant el dinar es guardarà un mínim de silenci. No es permetran els crits ni les converses d’una taula a l’altra.

 

 1. Tothom seurà i menjarà de forma correcta.

 

 1. Només en cas justificat per mitjà d’una nota dels pares, tutors, i/o certificat metge, se servirà menú especial. S’ha d’avisar amb anticipació.

 

 1. L’empresa es farà càrrec dels menús de dieta/règim per a aquells nens i nenes que ho sol·licitin a les 9:30 hores a la coordinadora. Els alumnes que requereixin règim durant tot el curs, hauran de portar un informe mèdic que ho justifiqui.

 

 1. Es vetllarà pel bon ús dels coberts i una correcta postura a l’hora de menjar.

 

 1. Com a l’escola, els nens i les nenes que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, hauran de dur l’autorització mèdica que et facilita la pròpia escola autoritzant a la coordinadora per tal de poder administrar la medicació i a més a més l’informe o recepta del metge on consti el nom i cognoms  de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. Cal lliurar les dues coses a la coordinadora, que la farà arribar al menjador (la documentació s’ha de presentar cada cop que l’alumna necessiti medicar-se, no es correcte la presentació de una documentació per tot el curs).

 

 1. Després de dinar, els alumnes de P-3 faran la migdiada i els altres realitzaran tallers lúdic-creatius. Aquests tallers es penjaran al web de l’AMPA a començament de curs per coneixement de les famílies.

 

 1. En el cas que es doni una incidència, durant l’estona de menjador,  de caire mèdic lleu es farà una nota informativa a casa i quedarà reflectit al dietari del menjador; si es dona una incidència de caire greu es realitza una trucada directe a la família per tal que recullin a l’infant i si  es creu necessari seguim el protocol d’emergència què és trucar al 112.

 

 1. D’acord amb les NOFC (normes d’organització i funcionament del centre), si un alumne no respecta les normes de convivència podrà ser sancionat per la Comissió de Temps de Migdia del Consell Escolar i si cal no podrà fer ús d’aquest servei.

Les incidències actitudinals així com faltes de respecte de l’infant envers a monitor/a i/o altres infants són avisades via escrita a la família i si té un caire greu ens posem en contacte directe amb la família fent saber lo succeït, de la mateixa manera que s’informa  a Direcció, al tutor/a,  supervisió de l’empresa i comissió del  Temps de

Migdia.  Si escau la situació  valorem de tenir una entrevista personal amb la família i trobar solucions de manera conjunta.  Les incidències greus poden suposar l’expulsió de l’alumne del menjador durant el temps que l’equip directiu

consideri oportú. Els comportaments greus de repetició comportaran l’expulsió del menjador sense possibilitat de tornar a fer-ne ús.

 

 

MATERIAL

Els alumnes de P-3 hauran de portar un llençol i una manta per la migdiada, que se’n portaran cada setmana  per rentar a casa.

SORTIDES

Cada vegada que hi hagi una excursió, els que facin ús del menjador tindran un pícnic que consistirà en entrepans, fruita i aigua.

En el cas dels alumnes esporàdics que vulguin comprar tiquet per dia de l’excursió haurà demanar i abonar el dia abans. No s’accepten demanda de pícnic per excursió el mateix dia.

DUBTES O SUGGERIMENTS

menjarsafontfargas@gmail.com

o bé de 09:00 – 11:00  a  la coordinadora de menjador.

Atentament,Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies